80 درصد بیماری‌های غیرواگیر با زندگی سالم قابل پیشگیری است