شرکت ۸ هزار نفر در تکمیل ظرفیت کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی