35 هزار نفر در تکمیل ظرفیت دوره های علمی کاربردی ثبت نام کردند