رئیس نخستين کنگره ملي روانشناسي ترافیک:
کاهش آستانه تحمل و اضطراب سبب بروز تصادفات رانندگی می‌شود