عراق خط لوله نفتی جدید تاسیس می کند/تثبیت مقاصد فروش نفت کرکوک