جزوات لغت‌نامه دهخدا به مراکز فرهنگی و آموزشی اهدا می شود