پناهگاه خلاقانه برای زنده ماندن در زلزله و شرایط حاد