مدیرمیزگرد تخصصی پلتفرم خدمات یکپارچه شهری در شهرهای هوشمند مطرح کرد:
شهر سایبری، محصول خلاقیت‌های شهروندی، نوآوری و کاربردهای هوش مصنوعی