دانشگاه آزاد باید رشته های پزشکی و پیراپزشکی را گسترش دهد