«گیس فروشی» راهی برای کسب درآمد/لزوم توجه به خانواده های کم درآمد