ایجاد بازار برای محصولات دانش بنیان هدف اصلی جشنواره ایران ساخت است