ارزیابی مدرسان دانشگاه علمی کاربردی شهریورماه به پایان می رسد