جزئیات نحوه همکاری دانشگاه آزاد با اساتید مدعو و تمام وقت