تجهیز ۸۰۰پایگاه موقت امداد و نجات/هلال احمر در کنار مردم