تولید بنزین کشور به روزانه 96 میلیون لیتر افزایش می یابد