آموزش به دختران و مادران، برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی