پرداخت بدهی اساتید و کارکنان دانشگاه خوارزمی تا پایان سال