مطالعه محققان فنلاندی نشان می دهد؛
ارتباط مصرف زیاد گوشت و لبنیات با نارسایی قلبی