ابزارهای بازدارنده برای مقابله با خشونت علیه دختران افزایش یابد