رقابت داوطلبان در بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی آغاز شد