تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ و استمرار صادرات نفت و گاز ایران