هدفگذاری ۱۹۰ هزار شغل در حوزه گردشگری و صنایع دستی