نامه ۱۳دانشگاه برتر برای ارز دولتی/ جلسه درباره حرفهای ترامپ