قطع همکاری دانشگاه علمی کاربردی با ۲۵ درصد مدرسان واحدهای استانی