سقوط سنگین سهام سعودی /ارزش بازار ۷ درصد کاهش یافت