مصرف‌کنندگان نفت در آمریکا، بهای قمار ترامپ را می‌پردازند