سیاست ضد ایرانی ترامپ بازار جهانی نفت را به هم ریخت