رباتی که ۶ ماه زودتر جای پارک خودرو را رزرو می کند