غول‌های خودروسازی خواستار پایان آشفتگی تجاری دولت ترامپ شدند