ماهواره «پیام» در اقیانوس هند افتاد/ ارسال ۶ دقیقه سیگنال از فضا