ساعت کار شاغلان دارای شرایط خاص در کمیته امداد کاهش یافت