توان فنی تولید موتورهای الکتریکی را داریم/حمایت دولت را می خواهیم