بیش از ۸۷۰۰نفر خواستار ارز دانشجویی شدند/معرفی آخرین گروه به بانک