تحصیل ۸ هزار دانشجو از کشور افغانستان در دانشگاه آزاد