رباتی که هک می شود تا خواسته های کاربر را اجرا کند