تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت برای عده خاص و فقر برای مردم عادی است