پیشگیری از بیماری‌ها یکی از اولویت‌های اصلی دولت است