دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
نظام تعلیم و تربیت باید بر مبنای واقعیت طراحی شود