سکته مغزی قابل درمان است/ زالو درمانی برای سکته مغزی خطرناک است