انجام تراکنش‌های بانکی فقط با رمز پویا امکان‌پذیر است