رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله:
تاسیس پژوهشگاه زلزله شناسی برای کشور جریان‌ساز بود