مردم به اخطارهای بارشی توجه کنند/ بارندگی در نیمه شمالی کشور