اختلالی درحمل‌ونقل میوه نداریم/قیمت‌ها هیچگونه افزایشی نداشته است