رئیس سازمان نهضت سوادآموزی مطرح کرد
جذب ۱۵ هزار آموزش دهنده از ابتدای سال تا کنون