پراکندگی تعطیلات گسترده در تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی