آلودگی باعث کند ذهنی میشود!!!
آلودگی و تغییرات اقلیمی موجب می‌شود کندذهن‌تر شویم