روسیه ارتباط خود با شبکه جهانی اینترنت را قطع کرد!