درمان سرطان مغز با بازسازی تومور در مغزهای کوچک آزمایشگاهی