طی نشستی؛
آینده شغلی دانشجویان فلسفه در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) بررسی شد