کشف پروتئینی برای کاهش خطر نارسایی قلب پس از حمله قلبی